Komunikace jako nástroj poznání

Základní informace

  • Číslo akreditace MPSV: A2022/0832-SP/PC/PP/VP
  • Schváleno od 20. 8. 2022 do 20. 8. 2026
  • Rozsah hodin: 32h
  • Cena: 3.900 Kč
  • Požadované vzdělání: bez požadavku

Učební plán:

  1. Komunikace, vztah a (sebe)důvěra - 8 h
  2. Komunikace, motivace a emoce - 8 h
  3. Komunikace, respekt a efektivita - 8 h
  4. Komunikace, životní role a koučovací principy - 8 h

Anotace:

Účastníci kurzu se podívají na komunikaci jako na celek a zároveň na jednotlivé aspekty, které komunikaci ovlivňují.

V kurzu se věnujeme tématům, jako jsou vztahy a sebedůvěra, kde se bavíme o pochvalách, autentičnosti nebo důvěře; o motivaci a emocích, kde se dotkneme témat, jako je životní rovnováha a životní cíle; o respektu a efektivitě, která nás zavede do technik aktivního naslouchání nebo pravidel rozhovoru; o životních rolích a koučinku, kde probereme body jako je vnitřní potenciál nebo Ikigai. Veškeré nově nabyté komunikační techniky, lze prakticky využít v každodenní sociální práci s jednotlivci, skupinami a rodinami nacházejícími se v neznámých či nelehkých životních situacích a svým zaměřením cílí k rozvoji a zlepšování vnitroorganizační kultury sociálních služeb (komunikace s interní i externí klientelou).

Cílové kompetence:

Znalost jazykových prostředků, schopnost tyto jazykové prostředky aktivně používat, sociolingvistická kompetence (nikoliv jen gramatická), celkový rozvoj osobnosti jedince v komunikačních dovednostech, kvalitní a účinná komunikace s okolním světem i sám se sebou, kompetence k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi. Dále schopnost písemného a ústního vyjadřování (věcná argumentace, schopnost asertivně i empaticky zdůvodňovat, přesvědčovat a ovlivňovat). Také shrnovat výsledky, otevřeně diskutovat. Osvojit si schopnost empatie a sebereflexe, schopnost asertivního jednání, aktivního naslouchání, dále schopnost sebeprezentace i skupinové komunikace a v neposlední řadě využívání dalších prostředků komunikace aj.. Veškeré nově nabyté komunikační techniky, lze prakticky využít v každodenní sociální práci s jednotlivci, skupinami a rodinami nacházejícími se v neznámých či nelehkých životních situacích a svým zaměřením cílí k rozvoji a zlepšování vnitroorganizační kultury sociálních služeb (komunikace s interní i externí klientelou).