Účetnictví a daňová evidence

Základní informace

 • Kód: MŠMT-23998/2022-5
 • Schváleno od prosince 2022 do prosince 2024
 • Rozsah hodin: 130h
 • Cena: 14.900 Kč
 • Požadované vzdělání: středoškolské

Učební plán

Učební plán:

 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (2h)
 • Právní úprava účetnictví (2h)
 • Účetní dokumentace (2h)
 • Majetek podniku a zdroje financování (2h)
 • Základy účetnictví (26h)
 • Účtové třídy - teorie a příklady účtování (56h)
 • Dlouhodobý majetek, odpisování a vyřazení dlouhodobého majetku (18h)
 • Účetní závěrka a inventarizace (6h)
 • Daňová evidence (16h)

Cílové kompetence absolventa kurzu:

 • zná základní pojmy v účetnictví (účetní osnova, názvy účtu, aktiva a pasiva apod.), jaká je právní legislativa účetnictví (zákon o účetnictví, české účetní standardy, daňové zákony navazující na účetnictví atd.) a umí jí aplikovat v účetní praxi
 • zná účetní dokumentaci a umí pracovat s ní pracovat (účetní kniha, pokladní knih, výdajové a příjmové pokladní doklady, faktury, cestovním příkazy a jiné účetní formuláře)
 • zná rozdělení majetku podniku a možnosti zdroje jeho financování
 • zná základy podvojného a jednoduché účetnictví (druhy účetních jednotek, způsoby vedení účetnictví, základní povinnosti účetnictví) a umí vést podvojné a jednouché účetnictví podle legislativy účetnictví
 • zná všechny účtové třídy a umí provádět účetní operace podle pravidel legislativy účetnictví (zaúčtování zásob, výdajů a příjmů pokladny, vydaných a přijatých faktur, majetku a jeho odpisů, rozvahové a podrozvahové účty atd.)
 • zná rozčlenění dlouhodobého majetku (hmotný, nehmotný atd.), jeho odepisování (rovnoměrné, zrychlené, mimořádné) vyřazení majetku a umí zaúčtovat zařazení majetku, jeho odepisování a vyřazení a také umí spočítat odpisy majetku
 • zná všechny pojmy a účetní operace pro přípravu účetní závěrky a inventarizace a umí připravit podklady pro potřeby zpracování daňového přiznání daňovým poradcem a umí připravit podklady pro inventarizaci
 • zná pojmy v oblasti daňové evidence a umí vést daňovou evidenci a všechny související povinnosti