Vědomá sexualita

Základní informace

 • Číslo akreditace MPSV: A2022/1246-SP/PC/PP/VP
 • Schváleno od prosince 2022 do prosince 2026
 • Rozsah hodin: 8h
 • Cena: 2.400 Kč
 • Požadované vzdělání: bez požadavku

Učební plán:

 • Úvod - představení semináře, pravidla skupiny, očekávání, představení lektora, účastníku - forma představení - ROZHOVOR (0,5 h)
 • Co je to sexualita a intimita, jak ji vnímáme a komunikujeme (1,5 h)
 • Otevřenost a důvěra v sexualitě (potřeby) (1 h), Co je to souhlas/ nesouhlas - moje hranice (1 h)
 • Kruhy podpory (1 h)
 • Názvosloví, pomůcky a literatura (1 h)
 • Soukromí, respekt a přijetí sebe sama (nahota/ stud) (1 h).
 • Moje vztahy - okolí a já (1 h)

Anotace:

Kurz se zaměřuje na problematiku sexuality a intimity v dětském a dospívajícím věku cca od 4 - 18 let věku dítěte. Cílí především na komunikaci dospělých s dětmi ohledně témat jako je sexualita, intimita, autenticita, vztahy, soukromí, vztahy, hranice, ne/souhlasy či hygiena. Dále také na její přirozený vývoj v kontextu času, respektování rozdílů v chování mužů a žen a významné milníky sexuality a ohrožení jejího přirozeného vývoje současnými hrozbami (sociální sítě, porno, veřejná sexualizace, hetero/homosexualita). Bezpečí je proto také velmi akcentované téma v dnešním projevování sexuality a intimity. Účastníci kurzu se podívají na sexualitu a intimitu jako na celek a zároveň i na jednotlivé aspekty, které je ovlivňují.

Tento vzdělávací kurz nabízí vzorce pro vhodnou komunikaci s dětmi a dospívajícími a možnost otevřeně sdílet své potřeby a touhy v bezpečném prostředí jak domova, tak pracoviště. Pracovníkům, kteří spolupracují s dětmi i rodinami, v oblasti sociálně právní ochrany dětí, náhradní rodinné péče, sociálních služeb či v dalších pomáhajících profesí udává směr a ukazuje možnosti, jak správně naslouchat potřebám dětí a dospívajících v této oblasti a jak poskytnout vhodnou intervenci a podporu všem zúčastněným. Dále také analyzuje problémy a shromažďuje potřebné informace k jejich řešení a ochotě spolupracovat. Zaměřuje se i na problematiku předčasné sexuální zkušenosti, těhotenství a rodičovství mladistvých.

Cílové kompetence:

Osobnostní, sociální a morální rozvoj - rozvíjení dovedností pro řešení problémů v mezilidských vztazích a dovedností posilujících prosociální chování aj., chování k opačnému pohlaví, pomoc slabším a handicapovaným, respektování odlišných přístupů k sexualitě daných jinou kulturou a vírou, respektování jedinců nejen s odlišnou sexuální orientací aj., a to v běžných i zátěžových situacích. Zohledňuje cílové kompetence, které mají vliv na životní podmínky a způsoby chování a komunikace v dospívání a na rozvoj v životě člověka, reprodukční zdraví, nemoci přenosné pohlavním stykem, bezpečné způsoby sexuálního chování. Také se zaměřuje na celkový rozvoj osobnosti jedince v komunikačních dovednostech, ochotě naslouchat i diskutovat. Kompetence kvalitní a účinné komunikace s okolním světem i sám se sebou, kompetence k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi (vrstevníky i dospělými).

Veškeré nově nabyté sociální a komunikační techniky, znalosti a kompetence lze prakticky využít v každodenní sociální práci s jednotlivci, skupinami a rodinami nacházejícími se v neznámých či nelehkých životních situacích a svým zaměřením cílí k rozvoji a zlepšování kultury sociálních služeb.